Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Versie Juli 2016

 1. Algemeen
 2. FlexSHcoach is gevestigd in Noordwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66490286
 3. FlexSHcoach richt zich op het individueel begeleiden van kinderen leeftijd van 4-12 jaar (hierna te noemen: de cliënt), alsmede het organiseren en aanbieden van workshops.
 4. De ouders danwel voogd verstrekken de opdracht tot het begeleiden van de cliënt, of schrijven de cliënt of zichzelf in voor een workshop. (hierna te noemen: de ouders).

  2. Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met FlexSHcoach en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Akkoord bevinding coaching / begeleiding kinderen tot 12 jaar

 1. FlexSHcoach is gehouden aan de wettelijke regeling dat voor kinderen onder de 12 jaar, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
 2. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij dit direct kenbaar maakt aan FlexSHcoach.

  4. Totstandkoming opdracht
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de ouders/opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door FlexSHcoach retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de opdrachtgever aan FlexSHcoach verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

5. Uitvoering van de opdracht

 1. FlexSHcoach bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach verwacht mag worden.
 2. Het advies en de begeleiding van FlexSHcoach is oplossings- en resultaatgericht zonder de oplossingen en het resultaat te garanderen.

6. Vertrouwelijkheid

 1. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.
 2. Geheimhouding kan voorts worden doorbroken, als zich een situatie voordoet, waarbij FlexSHcoach kennis of het vermoeden heeft dat die een acute en ernstige bedreiging kunnen vormen voor het leven of de gezondheid van cliënt (bijvoorbeeld mishandeling).
 3. FlexSHcoach verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingssessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.

7. Observatie
Op verzoek van de ouders en met goedkeuring van de cliënt en school kan FlexSHcoach de school bezoeken voor observatie. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd

8. Het dossier

 1. In geval van individuele begeleiding houdt FlexSHcoach een dossier bij van cliënt waarin de persoonlijke gegevens, zoals deze zijn besproken tijdens de intake, en korte verslagen van elke sessie worden geregistreerd. Dit dossier wordt bewaard in een gesloten kast, in overeenstemming met de wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. Het dossier is persoonlijk en mag alleen door FlexSHcoach, de ouders en cliënt worden ingezien.
 3. Het dossier is enkel door derden in te zien wanneer hier uitdrukkelijk om gevraagd is door de opdrachtgever en na toestemming van de ouders van cliënt.
 4. In het dossier worden alleen gegevens bijgehouden die nodig zijn voor de begeleiding.
 5. Vijf jaar na beëindiging van het coaching traject zal FlexSHcoach het dossier vernietigen.
 6. Voor het dossier geldt verder wat er staat onder vertrouwelijk, specifiek de omstandigheden waaronder FlexSHcoach de vertrouwelijkheid moet verbreken.
 1. Regels rond een afspraak
 1. Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de ouders de cliënt brengen en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophalen, uitgezonderd de sessies waarbij de ouders aanwezig zijn. De ouders dienen tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn op het bij FlexSHcoach bekende telefoonnummer.
 2. Na een coachingsessie is er kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt.
 3. Na een aantal coachingsessies volgt een (tussentijds) evaluatiegesprek met de ouders waarbij de vorderingen en een eventueel vervolg met betrekking tot de cliënt uitvoerig worden besproken.
 4. FlexSHcoach is niet aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van opdrachtgever en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen bedrijfsstagnatie en gevolgschade, indien deze schade verband houdt met de reis van en naar de leslocatie, de locatie zelf of met de inhoud van de workshop/presentatie/ouderavond.
  Opdrachtgever vrijwaart FlexSHcoach tegen alle aanspraken van derden terzake.
 1. Verhindering en opzegging
 1. Het bij verhindering annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang. Indien binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt voor de gereserveerde tijd 50% van het tarief in rekening gebracht. Bij het niet komen opdagen voor een afspraak, zonder afmelding, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 2. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of via whats-app of sms. Tijdens het begeleiden van kinderen wordt de telefoon van FlexSHcoach niet opgenomen. U kunt een whats-app- of sms-bericht achterlaten op het mobiele nummer van FlexShcoach..
 3. Opdrachtgever en opdrachtneemster kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
 1. Tarieven
 1. De tarieven worden voor aanvang van een coaching traject of workshop schriftelijk kenbaar gemaakt. De tarieven zijn inclusief btw.
 2. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
 3. Kort overleg, via whats-app of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Indien meer tijd nodig is (vanaf een kwartier ), wordt er een afspraak ingepland.
 1. Betalingsvoorwaarden
 1. Voor de betaling wordt een factuur verstrekt. De ouders/opdrachtgever verplichten zich de betaling te voldoen binnen 14 dagen na de factuurdatum en in volledigheid over te maken op een door FlexSHcoach aan te wijzen bankrekening.
 2. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft, komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die FlexSHcoach maakt als gevolg van de niet-nakoming door de ouders/opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, ten laste van de ouders/opdrachtgever.
 3. Bij een betalingsachterstand is FlexSHcoach gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/opdrachtgever aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

  13. Toepasselijk recht en forumkeuze
 1. Op alle overeenkomsten tussen de ouders/opdrachtgever en FlexSHcoach waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en FlexSHcoach, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competitie van de sectie kanton behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s Gravenhage.
 3. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.