Methodieken

Binnen alle activiteiten pas ik diverse gesprekstechnieken toe en observeer ik de kinderen in hun reacties en emoties en maak ik die bespreekbaar. Daar zit ook mijn kwaliteit.
Het komt er op aan hun eigen ervaringen en die van anderen en/of mij met elkaar te delen om zo van elkaars ervaringen en zienswijzen te leren. Ook hier ligt mijn kracht.
We zullen soms tot de conclusie komen dat sommige ervaringen of emoties heel normaal zijn en dat ieder kind die doormaakt.
En soms zullen we concluderen dat het te maken heeft met het slechter horen en het missen van essentiële communicatie.
Elke werkvorm en methodiek heeft als doel dat het kind zichzelf leert kennen en met die zelfkennis kan groeien.

 

 • Schatgravers
  Een spel wat heel goed 1 op 1 met het kind gespeeld kan worden, maar ook met betrokkenen 20170116_131501wijze het kind veel laten leren over zichzelf in wat het kind al heeft/al kan. Het is gericht op het versterken van zelfvertrouwen, verbinding en het oog hebben voor klein geluk.
 • Diverse kwaliteitenspelen, waaronder het deugdenspel
  Middels een spel de eigenschappen die het kind heeft naar boven halen, waarmee het kind geïnspireerd, geconfronteerd, gemotiveerd, getroost en bemoedigd kan worden. Het spel zorgt voor verbinding (oprecht contact) tussen coach en kind, doordat het kind zich tot recht voelt komen. Het kind wordt gezien in zijn goede en sterke eigenschappen.
 • Schaalwandeling
  Als ik een schaalwandeling toepas, vraag ik het kind wat het graag zou willen kunnen wat het nu nog niet of niet voldoende kan. Op diverse manieren kan een kind visueel maken waar het kind nu staat in die vaardigheid die het graag zou willen kunnen. Samen met het kind bespreek ik welke stappen het kind kan zetten om die vaardigheid zich (beetje bij beetje) eigen te maken.
 • Kracht van 8-spel
  Een spel wat met meerdere kinderen samen gespeeld kan worden, waarin bewustwording plaats vind van hoe het kind zich in diverse situaties gedraagt. En of dit gedrag al of niet effectief is. Kinderen spelen met elkaar i.p.v. tegen elkaar. Ze leren samenwerken, overleggen en creatief denken. Door dit spel met begeleiding te spelen praten kinderen makkelijker over hun eigen ervaringen en leren zo zichzelf en elkaar beter kennen.

  De 8 krachten die aan bod kunnen komen:
  1. Ik ben mijzelf.
  2. Eerlijk zijn.
  3. Rekening houden met elkaar.
  4. Samenwerken en elkaar helpen.
  5. Luisteren naar elkaar.
  6. Zeggen wat we graag willen.
  7. Laten we opnieuw beginnen.
  8. Iedereen hoort erbij.
 • Omgaan met stress en vermoeidheid
  Slechthorende kinderen verbruiken over het algemeen meer energie dan kinderen zonder een beperking. Dit heeft gevolgen voor de gemoedstoestand van het kind en de mate waarin het kind zich kan ontwikkelen. Het is heel belangrijk dat zowel het kind als zijn omgeving zich daar bewust van is. Met het kind ga ik op zoek naar wat voor het kind werkt om zich regelmatig op te laden. Tegelijkertijd wil ik dat het kind ontdekt wat voor hem de energievreters zijn en wat het kan doen om die energievreters minder energievretend te maken.
  Kortom; ik sta met het kind stilbij de keuzes die het kind maakt in het dagelijks leven.20170116_132255
 • Geroezemoes
  Een spel speciaal voor dove en slechthorende kinderen. Kinderen leren spelenderwijs hoe je op de juiste manier met anderen kunt communiceren wanneer je door je slechthorendheid te weinig meekrijgt van de situatie waarin het kind zich bevindt.
 • Oplossingsgericht kijken en werken
  Via deze benadering kan ik met het kind speels en praktisch de moeilijkheden die het kind ervaart bekijken en zien als iets wat nog geleerd kan worden. Een probleem is niet een probleem, maar een vaardigheid die nog ontwikkeld moet worden. Het kind werkt actief mee aan het opbouwen van vaardigheden en het zoeken naar oplossingen.
 • Diverse creatieve werkvormen
  Met de kinderen kan ik naar behoefte knutselen, tekenen, voorlezen of kleien, waarbij het proces van belang is en niet het resultaat. Voor sommige kinderen kan het drempelverlagend zijn om via tekenen of knutselen in gesprek te zijn over dagelijkse dingen die ze lastig vinden. Ik gebruik ook verhalen of boekjes om een gesprek op gang te brengen.
 • Helder krijgen van wat speelt binnen een peer-group
  Een peergroup is een groep mensen uit de samenleving, die een vergelijkbare leeftijd, status, belang of belangstelling hebben en gemeenschappelijke gedragscodes. Een kind maakt deel uit van diverse groepen: het gezin, de klas, een team van sporters of creatievelingen. Dit maakt dat van hem/haar gevraagd wordt deel te nemen aan diverse manieren van communiceren. Binnen de ene groep zal dat het kind beter af gaan dan binnen een andere groep. Dit heeft alles te maken met de plek die het kind binnen die groep inneemt en hoe er op het kind al of niet geanticipeerd wordt.

  Voor een slechthorend kind geldt dat het afhankelijk is van de toegang tot communicatie. Een kind wat volledig toegang heeft tot communicatie zal vanzelfsprekend meer ontspannen en makkelijker deel kunnen nemen en dus beter tot zijn recht komen, dan wanneer een kind dat minder of niet heeft. Dan gaat de energie zitten in het verkrijgen van die toegang of het opvullen van die hiaten. Bewustwording van wat er nodig is in diverse peergroups mee te komen of hoe iets bespreekbaar te maken is essentieel.
 • Groepsactiviteiten20170116_132605
  Waar mogelijk zal ik kinderen met elkaar in contact brengen door groepsactiviteiten te organiseren, passend bij de behoeften van de groep kinderen. Ik organiseer dan een CamperKletsCafé of CamperDoeCafé (spelletjes of creatief bezig zijn) of CamperKookCafé.
  Alles met als doel de kinderen op een ontspannen manier met elkaar in gesprek te laten komen over wat hen bezig houdt en ervaringen uit te laten wisselen.